Hướng dẫn làm việc với UITabbarController trong iOS (Objective-C)

Giống như UINavigationController, UITabbarController cũng là một giải pháp rất hữu ích giúp quản lý điều hướng hiển thị các nội dung khác nhau.

 

Danh sách các phương thức và property chính của UITabbarController:

Accessing the Tab Bar Controller Properties

delegate – Property
tabBar – Property

Managing the View Controllers

viewControllers – Property
– setViewControllers:animated:
customizableViewControllers – Property
moreNavigationController – Property

Managing the Selected Tab

selectedViewController  – Property
selectedIndex  – Property

 

 

Mã Nguồn: Download

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s